Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας