Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εξωτερικοί Συνεργάτες