Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας. Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου και την παρακολούθηση 4 κοινών μαθημάτων το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και η δεύτερη «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και περιλαμβάνουν από 4 υποχρεωτικά μαθήματα η κάθε μια.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) διδακτικές πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) πιστωτικών μονάδων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ