Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 140 ωρών, ένα μέρος των ωρών (περίπου 55) θα καλύπτεται από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ για τον κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή  με τίτλο στην Ελληνική: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και στην Αγγλική: Technical Safety Specialist/ Occupational health and safety. Το Δίπλωμα θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού Οργανισμού του ΚΕΔΙΒΙΜ – Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 Παράλληλα επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιείται μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου θα παρέχεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ) και Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Στο τέλος λοιπόν ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  ο φοιτητής θα λαμβάνει

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΔΙΠΛΩΜΑ– (Master of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT- Sc. EN.I.EN.).
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΜ.
 3. EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κόστος της Διαδικασίας Εξετάσεων, έκδοσης του Διπλώματος και Πιστοποίησης.

Το ενδεικτικό κόστος της συνολικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των 140 ωρών του προγράμματος θα είναι 900 ΕΥΡΩ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΚΑΙ ΜΟΝΟ ( ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT-  M.Sc. EN.I.EN.). που θα το παρακολουθήσουν θα έχουν έκπτωση 50% , δηλ κόστος 450 ευρώ (Με δυνατότητα πληρωμής σε 2 άτοκες δόσεις).

Τίτλος προγράμματος (ελληνικά): Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Τίτλος προγράμματος (αγγλικά): Safety Technicians/ Consultants Health & Safety Training

Διάρκεια (ώρες): 140

Πού απευθύνεται: Τεχνικούς Ασφαλείας, Απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ασκήσουν την ειδικότητα ΤΑ, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη ΥΑΕ

Πού στοχεύει: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Τι αναμένεται να επιτευχθεί: Ενίσχυση και εξειδίκευση του γνωσιολογικού επιπέδου των συμμετεχόντων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/ ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους.
 • Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας εργασίας
 • Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της Διοίκησης σε αυτό
 • Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενεχόμενους σε αυτές κινδύνους.
 • Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν σε επίπεδα επικινδυνότητας.
 • Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της εκτελούμενης εργασίας.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της υγείας του ανθρωπίνου σώματος.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών παραγόντων.

Ομάδα Στόχος:

 • Τεχνικοί Ασφαλείας (ΤΑ)
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα ΤΑ
 • Στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή συνεργάζονται με ΤΑ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Ακαδημαϊκή επάρκεια
 • Συνάφεια με το αντικείμενο

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Φορητός Η/Υ
 • Γνώση τεχνικών μαθημάτων σε επίπεδο λυκείου (μαθηματικών, φυσικής, χημείας)
 • Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας