Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 140 ωρών, ένα μέρος των ωρών (περίπου 55) θα καλύπτεται από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού, ενώ θα υπάρχει η διαδικασία της πιστοποίησης από την εταιρεία Swiss Approval. Η εταιρεία Swiss Approval είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο 17024.

Πληροφορίες για το Διεθνές προφίλ του οργανισμού:  www.swissapproval.ch

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, θα εκδίδεται ΔΙΠΛΩΜΑ για τον κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή  με τίτλο στην Ελληνική: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και στην Αγγλική: Technical Safety Specialist/ Consultant. Το Δίπλωμα θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού Οργανισμού και από τον εκπρόσωπο του Εξεταστικού Οργανισμού,

Αποκλειστικά και μόνο μετά την απόκτηση του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ο συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να προσκομίσει την εμπειρία του (βάσει ενός αλγορίθμου που θα συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης του συγκεκριμένου Σχήματος Πιστοποίησης) και να λάβει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, 3ετούς Διάρκειας, το οποίο τον κατοχυρώνει στην Ελληνική αλλά και στη Διεθνή αγορά Εργασίας.

Πλεονεκτήματα του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.

Το Δίπλωμα είναι Διεθνούς εμβέλειας έγγραφο, εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο μετά από εξετάσεις, και αποδεικνύει την επιτυχή παρακολούθηση και ταυτόχρονα τεκμηριώνει την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο.

Είναι το απολύτως απαραίτητο έγγραφο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας. (Χωρίς Δίπλωμα δεν μπορείς να πάρεις επαγγελματική επάρκεια).

 Παράλληλα επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιείται μέσα από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου θα παρέχεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ) και Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Στο τέλος λοιπόν ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  ο φοιτητής θα λαμβάνει

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(Master of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT- Sc. EN.I.EN.).
 1. ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ -Work Safety Specialist Consultant.
 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΜ.

Κόστος της Διαδικασίας Εξετάσεων, έκδοσης του Διπλώματος και Πιστοποίησης.

Το ενδεικτικό κόστος της συνολικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των 140 ωρών του προγράμματος θα είναι 490 ΕΥΡΩ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΚΑΙ ΜΟΝΟ ( ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT-  M.Sc. EN.I.EN.). που θα το παρακολουθήσουν θα έχουν έκπτωση 50% , δηλ κόστος 245 ευρώ.


Τίτλος προγράμματος (ελληνικά): Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Τίτλος προγράμματος (αγγλικά): Safety Technicians/ Consultants Health & Safety Training

Διάρκεια (ώρες): 140

Πού απευθύνεται: Τεχνικούς Ασφαλείας, Απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ασκήσουν την ειδικότητα ΤΑ, Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη ΥΑΕ

Πού στοχεύει: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Τι αναμένεται να επιτευχθεί: Ενίσχυση και εξειδίκευση του γνωσιολογικού επιπέδου των συμμετεχόντων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών υγείας & ασφάλειας εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων του επαγγέλματος/ ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ή του στελέχους.
 • Να παράσχει στους συμμετέχοντες ένα πρώτο επίπεδο πιστοποίησης επάρκειας προσόντων ανάλογων με αυτών των Ευρωπαϊκών Χωρών.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να ενημερωθούν για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας εργασίας
 • Να κατανοήσουν τις Αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης ΥΑΕ και το ρόλο της Διοίκησης σε αυτό
 • Να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης μίας κουλτούρας ΥΑΕ
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τις πηγές κινδύνου και με βάση αυτά να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τους ενεχόμενους σε αυτές κινδύνους.
 • Να συντάσσουν ένα Σχέδιο Ενεργειών για την καταγραφή και αντιμετώπισή τους με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Να σχεδιάζουν τις εργασίες με τρόπο ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ατυχήματος.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν και να εξηγούν τα ληπτέα μέτρα και να τα ταξινομούν σε επίπεδα επικινδυνότητας.
 • Να μπορούν να οργανώνουν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων.
 • Να συσχετίζουν και να ταξινομούν την επικινδυνότητα ανάλογα με τον τύπο της εκτελούμενης εργασίας.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα χαρακτηριστικά προστασίας της υγείας του ανθρωπίνου σώματος.
 • Να εισαχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επιστήμη των μτρήσεων βλαπτικών παραγόντων.

Ομάδα Στόχος:

 • Τεχνικοί Ασφαλείας (ΤΑ)
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα ΤΑ
 • Στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ή συνεργάζονται με ΤΑ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

 • Ακαδημαϊκή επάρκεια
 • Συνάφεια με το αντικείμενο

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Στοιχειώδης γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Φορητός Η/Υ
 • Γνώση τεχνικών μαθημάτων σε επίπεδο λυκείου (μαθηματικών, φυσικής, χημείας)
 • Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610 56570 και email: enien@uowm.gr